TANDARD


Kotlovi na čvrsto gorivo
Viadrus U22S


Liveni kotao VIADRUS U22-S je proizveden u Češkoj fabrici ŽDB VIADRUS koja je osnovana 1885. godine. Kontinuiranim razvojem VIADRUS je došao do pozicije jedne od najvećih i najmodernijih fabrika livenih proizvoda u Evropi.
Kombinovani kotao od livenog gvožđa VIADRUS U22-S namenjen je za sagorevanje prvenstveno čvrstog, tečnog i gasovitog goriva. Koristi se za toplovodne sisteme centralnog grejanja u granicama pritiska do 4 bar-a i radne temperature do 90°C. Ima člankastu strukturu koja je napravljena od visokokvalitetnih odlivaka sa zaštitnim slojem kristalizovanog grafita na površini.
VIADRUS U22-S je najnovija varjanta kotla U22, izliven je i sklopljen u celini na automatizovanim proizvodnim linijama matične fabrike ŽDB VIADRUS u Češkoj. Kotlovi U22-S prolaze kroz rigoroznu kontrolu pre isporuke.

Informacije

Raspoložive snage (kW): 20 – 58,1
Materijal: Sivo liveno gvožđe GG20
Boja oplate: Plava
Preporučena radna temperatura: 60°C – 90°C
Potrebna vučna promaja dimnjaka: 0,1 – 0,25 mbar
Radni pritisak: Max. 4 bara
Probni pritisak: Max. 6 bara
Buka (dB): <65
Garancija: 3 godineTKM 32


Višegodišnje iskustvo i saradnja sa potrošacem, a na osnovu Evropskih propisa o zaštiti životne sredine i norme EN 303-5, dovelo je do konstruisanja i izrade toplovodnog kotla tipa TKM. Namenjen je za loženje srednjekaloričnim ugljevima granulacije veće od 30 mm, drvima, peletom i drugim čvrstim gorivima, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

Osnovni kvaliteti trajnožarućeg kotla su:
– Potpuno i čisto sagorevanje koje se odražava na visoki stepen korisnog dejstva kotla i na minimalnu emisiju štetnih gasova
– Dugo vreme gorenja jednog punjenja,kod punog opterećenja preko 7 časova i više od 12 časova kod poluopterećenja – Loženje kroz velika posebna vrata
– Nova regulacija,koja omogućava dobru regulaciju i kod smanjenog opterećenja.
– Jednostavno rešetanje ložista za vreme pogona. – Povraćaj zagrejane vode a time i smanjivanje niskotemperaturne korozije.
Osim visokog stepena iskorišćenja energije goriva kotao tipa poseduje i konstruktivne osobine koje garantuju vrhunski kvalitet i dugi vek kotla.
MVS


Univerzalni standardni kotao tip MVS namenjen za loženje srednje kaloričnim ugljem granulacije veće od 30mm i drugim čvrstim gorivima,peletom, kao i sa tečnim i gasovitim gorivom.

Napomene:

– Za nesmetan rad kotla merodavna je vučna sila dimnjaka koju dimnjak treba da obezbedi.
– Podaci za visinu dimnjaka su prosečni i zavise od više faktora: nadmorske visine,ruže vetrova,visine u odnosu na sleme krova,ugla nagiba krova itd.
– Poželjno je obezbediti direktan priključak dimne cevi kotla na dimnjak bez krivina i kolena i bez kape na vrhu dimnjaka .
– Vrednosti za površinu grejnog stana su prosečne i zavise od visine prostorija,izolacije zgrade,staklenih površina, orjentacije zgrade itd.
Termički proračun objekta,dimenzionisanje grejnih tela,mreže i kotla potrebno je da uradi stručno lice. Temperaturni režim rada kotla je 90/70o ili 80/60o Maksimalni radni pritisak kotla je 2.5 bara
Prednosti univerzalnog standardnog kotla:

Čvrsto gorivo počinje sagorevanje na širokoj rešetki,sagoreva odozdo naviše a nesagoreli gasovi se upale sa sekundarnim vazduhom sto ga čini pogodnim za sagorevanje i goriva sa dugim plamenom.Sa oblikom ložista pogodnim i za sagorevanje tečnih i gasovitih goriva ovaj kotao dobija univerzalnost u eksploataciji kao svoju osnovnu osobinu. Odmeravanje malih gabarita pri velikoj snazi ,brzo temperaturno reagovanje kotla,izrada od najkvalitetnijih kotlovskih limova i dobra toplotna izolacija su još jedan razlog više za upotrebu ovog kotla.
Kotao - Radijator Kraljevo C


U skladu sa zahtevima tržišta i iskustvima sa serijama K i R razvijena je nova konstrukcija serije C. Kotlovi serije C izrađeni su od kotlovskog lima kvaliteta C1204 debljine 4 i 5mm i proizvode se u nazivnim snagama od 25 do 50 kW. Ova konstrukcija ima tzv. gornje sagorevanje, pa najviše stepene iskorišćenja ostvaruju se ugljem, drvenim otpadom, biomasom, međutim pokazalo se da je iskorišćenje gotovo isto kada se kao ogrev koristi drvo tako da je ova karakteristika univerzalnosti ogreva izdvojila C kotao u proizvodnom programu.

Osnova ložišta su masivni rostovi od sivog liva koji ostaju nedeformisani i pri najvišim temperaturama koje mogu da se ostvare u ložištu. Uloga rostova u procesu sagorevanja je veoma bitna jer se sivi liv dodatno zagreje i drži temperature ložišta bez obzira na režim rada. Na ovaj način umanjuje se efekat kondezacije i vrši se potpunije sagorevanje tako daje pojava katrana i čadji u kotlu maksimalno smanjena.

Vrata za potpalu i loženje urađena su u širini ložišta tako da je proces čišćenja kotla znatno olakšan. Serija C poseduje i pepeljaru koja svojim gabaritima maksimalno pokriva prostor za pepeo, ali i ne smeta potrebnoj promaji vazduha ispod rostova. Kada se otvore gornja vrata u unutrašnjosti kotla se jasno vidi pregradni lim koji je donjim krajem oslonjen na izmenjivačku kutiju, a gornjim na čeonu prednju stranu. Ovaj lim se ručno skida i vadi se iz kotla samo u slučaju čišćenja. Prilikom rada ovaj lim mora da bude na već opisanom mestu jer samo tako kotao radi punom snagom.

Na kotao C33 i sve jače moguće je ugraditi bojler zaprenine 100 litara za grejanje sanitarne vode, a na sve jačine kotlova moguće je nadograditi elektrokotlove od 18 do 36kW.

Iz bezbednosnih razloga, zbog eventualnih požara i dužeg veka trajanja zabranjeno je podlaganje gumom, plastičnom masom, organskim otpatcima, tekstilnim krpama.Kotao - Radijator Kraljevo FK


Ova serija predstavlja novo poglavlje u proizvodnji na čvrsto gorivo „Radijator inženjeringa". Ovo je prva serija napravljena u više snaga i komercijalizovana na tržištu, a da pri tom osnovni činilac sagorevanja nije prirodna promaja od dimnjaka već tzv. prinudna promaja izazvana centrifugalnim ventilatorom.

Samo spoljnim izgledom ova serija liči na trajnožarajuće kotlove koji su već odavno u našem proizvodnom programu. Medjutim, postoji suštinska razlika izmedju ove dve konstrukcije, jer su kod serije FK izmenjivačke površine tako rasporedjene da ovaj kotao ima ložište sa tzv. gornjim sagorevanjem. Ovakvo ložište je primereno sagorevanju svih vrsta ugljeva, granulisanog uglja, peleta i svih vrsta biomase. Ventilator je smešten sa zadnje strane, ali se primarni vazduh kanalima dovodi napred, ispod ložišnog rosta. Takođe na gornjim vratima postoje dovodi za sekundarni vazduh koji osim funkcije sagorevanja sprečava pojavu izlaska dima.

Glavne karakteristike serije FK:

Veoma visok stepen iskorišćenja (blizu 90%) omogućen potpunim sagorevanjem koje obezbedjuje ventilator, naročito pogodan za sve vrste ugljeva, ugljene prašine, peleta i biomase. Takođe zbog rada ventilatora brže je postizanje radne temperature i gotovo je nemoguće da dođe do gašenja vatre tokom rada. Jedno punjenje gorivom dovoljno je za celodnevno gejanje, u povoljnijim uslovima i više od toga.
Kotao - Radijator Kraljevo K


Radijator Kraljevo trajnožareći kotao serije K

Kotlovi ove serije izrađuju se u serijama od 18 do 80kW. Za njihovu izgradnju koriste se limovi 4 i 5 mm u kotlovskom kvalitetu C1204 JUS standard odnosno Hll po DIN standardu.

Analizom poprečnog preseka kotla vidi se da su kod ovih kotlova izmenjivačke površine postavljene vertikalno i da su svojim dimenzijama i rasporedom obezbeđuju veoma dugačak put vrelim dimnim gasovima kroz kotao. Merenjima je ustanovljena i znatno manja brzina gasova na izlazu iz kotla kao i niža temperatura na ulazu u dimnjak u odnosu na druge konstrukcije u našem proizvodnom programu, pa se zaključuje da ova konstrukcija ima i najveći stepen iskorišćenja. Kotlovi serije K imaju tzv. donje sagorevanje, pa su izrazito trajnožarajući, tj. moguće ih je napuniti ogrevom do samih vrata za loženje bez bojazni da će se vatra ugasiti. Poseduje veliki spremnik za ogrev, tako daje moguće celodnevno korišćenje kotlova sa jednim do dva punjenja. U zadnjem delu ložišta postavljene su vatrostalne opeke od samotnog temperaturski akomulirajućeg materijala. One se zagrevaju na temperaturu koja je dovoljna da sagori inače teško sagorljive čestice u dimnim gasovima.

U kotlovima je ugrađen i bakarni izmenjivač toplote za priključenje ventila za termičko osiguranje oticanjem.

Ova konstrukcija, kada je gorivo drvo, dostiže izuzetno visoke stepene iskorišćenja (i preko 80%), odlični su rezultati i u slučaju mešanja drveta i uglja, a loženje samo ugljem kad god je moguće treba izbegavati jer je stepen iskorišćenja manji nego kod "C" serije.


Kotao - Solida Sime


Solida je kotao od sivog liva na čvrsto gorivo. Kotao "SOLIDA" je pravo rešenje za sadašnje energetske probleme. Kotao kao gorivo koristi ugalj i drvo. Kada se loži drvo nazivna snaga je manja za 8%. Ložište je ravno i podeljeno je na dva dela. Pristup ložištu je lak i jednostavan. Kotao se isporučuje sa izolacijom, spoljnom oplatom, termometrom i regulatorom promaje i odlikuje ga moderan dizajn .

Priključci
M Razvodni vod 2"
R Povratni vod 2"
S Pračnjenje kotla 1/2"


GNB KOTAO LIVENI 21-28kW GNB-CK-4OPŠTE KARAKTERISTIKE
● Kombinovani liveni kotao - tropromajni
● Visoka efikasnost do 75%
● Opciono: sigurnosni izmenjivač protiv pregrevanja
● Šarke od sivog liva
● Velika zapremina ložišta
● Mogućnost ugradnje vrata za kombinovani
rad kotla čvsto gorivo/pelet.

Kotao GNB-CK je konstruisan iz članaka od livenog gvožđa.
Predviđen je za sagorevanje čvrstog goriva i peleta. Konstruisan je kao toplovodni, tropromajni kotao sa većim stepenom iskorišćenosti.
Zahvaljujući tropromajnom sistemu cirkulacije dimnih gasova kotao GNB-CK ima visoku efikasnost, a ovakve karakteristike rezultiraju uštedom energije i manjim zagađenjem životne sredine.
Velika prednost je mogućnost ugradnje vrata za kombinovani rad kotla na čvrsto gorivo i pelet.
Vrata su pripremnjena za montažu gorionika na pelet “Lamborghini” (nije potrebno nikakvo dodatno prepravljanje). Sistemom sa dvoja vrata na lak i jednostavan način omogućen je nesmetan i konstantan rad kotla, ugradnjom gorionika na pelet (Lamborghini) na jednim vratima, omogućen je rad kotla na pelet, a otvaranjem vrata sa gorionikom i zatvaranjem standardnih vrata, kotao može nastaviti nesmetan rad na čvrsto gorivo.
Kao opcija omogućena je ugradnja sigurnosnog izmenjivača protiv pregrevanja. Za zaštitu hladnog kraja preporučujemo ugradnju trokrakog mešnog ventila. Vrata za gorionik na pelet su opciona i dodatno se naplaćuju.


Kotao - Termomont TKK3


TKK3 - Tropromajni toplovodni kotao - klasik - koso ložište 25-90 KW

Karakteristike

Kotao na čvrsto gorivo namenjen sagorevanju mrkog uglja uz mogućnost korišćenja drva, briketa, peleta i biomase;
Ložište od čelika je tropromajno uz mogućnost prelaska na dve promaje (okretanjem odgovarajuće klapne);
Konstrukcija kotla predstavlja kompromisno rešenje između jeftinijeg modela TKK i skupljeg TŽK;
Regulacija rada kotla pri korišćenju čvrstog goriva je preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla);
U kotao su ugrađeni češalj za pročešljavanje ložišta, pokretna pepeljara i termometar;
Mogućnost ugradnje gorionika na tečno ili gasovito gorivo na donjim vratima kotla, u tom slučaju rad gorionika se kontroliše preko posebno poručene komande;
Mogućnost ugradnje gorionika na pelet sa bočne strane (TKK3 FLEX) za kombinovani režim rada, ili sa prednje strane gorionika na pelet TERMEC snage do 100 KW!
Ispitivanje kotla izvršeno je na pritisku od 6 bara;
Garancija kotla je pet godina uz montažu prema priloženom uputstvu.


>

Kotao - Termomont TZK

TŽK - trajno žareći kotao na čvrsto gorivo sa prirodnom promajom 26-52 KW

Karakteristike

Trajno-žareći kotao na čvrsto gorivo ali i sa mogućnošću korišćenja gorionika;
Ložište je podeljeno na dva dela - u prvom delu nalazi se spremište za smeštaj čvrstog goriva, iza kojih su ogrevne površine kotla.
U okviru ogrevnih površina nalazi se preklop kojim se određuju putanje dimnih gasova. Izmedju spremišta za gorivo i ogrevnih površina kotla nalaze se šamotne cigle.
Kotao sadrži pokretnu pepeljaru, ugrađen češalj za pročešljavanje ložišta kao i integrisani termometar;
Gornja i donja vrata su od čeličnog lima dok je češalj za propad pepela unutar ložišta izradjen od sivog liva;
Kod sagorevanja čvrstog goriva (drvo, ugalj, briketi, biomasa i slično) regulacija rada kotla vrši se preko regulatora promaje (nije sastavni deo kotla);
Uz ovaj tip kotla neophodna je ugradnja mešnog ventila kako bi se izbeglo pothlađivanje povratnog voda i pojava kondenzacije; Uslov ispravnog rada trajno žarećeg kotla jeste propisno izrađen dimnjak minimalne visine 6 metara;
Moguća ugradnja gorionika na tečno ili gasovito gorivo na donjim vratima kotla. Za rad gorionika potrebno je posebno poručiti komandnu tablu koja bi kontrolisala njegov rad; Garancija kotla je 5 godina.

Kotao - Centrometal EKO CK P


Kombinovani tropromajni toplovodni kotao Eko CK P izradjen od kotlovskog lima RST37.2 (po EN S235JRG2) debljine 5 mm., izradjen u skladu sa EN 303-5 i EN 304 . Kotao se isporučuje sa zasebno spakovanom izolacijom i oplatom, termometrom i termostatom pumpe na sebi. Proizvodjač Centrometal.

Ovaj model kotla predstavlja naslednika dobro poznatog modela Eko CK. Prednost ovog kotla u odnosu na prethodnika je povećan stepen iskorišćenja kod korišćenja na pelet, gas ili ulje. Povećanje stepena iskorišćenja se dobija ubacivanjem turbulatora u gornju zonu kotla. Turbulatori se dobijaju zajedno sa pelet regulacijom a kada se kotao koristi uz uljni ili gasni gorionik potrebno je turbulatore posebno poručiti.

Polazni vod grejanja nalazi se na vrhu kotla a ne pozadi kao kod prethodnog modela.

Odgovarajuce dimenzionisano ložište, vodjenje produkata sagorevanja u tri prolaza i dodatne orebrene površine za izmenu toplote osiguravaju visok stepen iskorišcenja kotla, što ga čini štedljivim.

Za slučaj loženja uljem ili gasom, montaža gorionika je jednostavna i brza na fabrički pripremljenom otvoru na donjim vratima. U tim slučajevima potrebno je dodati regulaciju za upravljanje radom gorionika (dodatna oprema).Za slučaj grejanja na pelet postoje fabrički pripremljeni setovi.Velika vrata i ložište kotla omogućavaju loženje krupnim čvrstim gorivom i jednostavno čišćenje i održavanje.Kada se kotao koristi za zatvorene sisteme grejanja moguća je ugradnja termičkog osiguranja na za to fabrički pripremljene otvore. U otvore je potrebno ugraditi termički izmenjivač (dodatna oprema) na koji se naknadno dodaje termozaštitni ventil.